Politikas mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu kultūras politiku / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2020)

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem (%) [229]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

7,9

8,1

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 805 843

3 067 455

3 265 381

3 247 770

3 104 328

142

124

130

129

123

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2 806 929

3 028 052

3 026 127

3 008 516

3 008 516

105

120

120

119

119

96.00.00 Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā

1 565 150

-

-

-

-

5

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

113 334

113 334

-

-

-

5

5

-

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

258 177

-

-

-

-

25

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

11 234

11 234

-

-

-

1

1

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

100 624

-

-

-

-

5

-

-

-

-

70.10.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Komisijas programmas “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai

53 469

20 764

-

-

-

2

4

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

95 812

95 812

95 812

-

-

4

4

4

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

21 494

18 639

18 874

18 874

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

152

150

160

160

160

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

69

80

70

70

70

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

169

205

112

130

150

Akreditēti muzeji (skaits)

27

13

21

25

19

Kvalitātes rādītāji

Kultūras preču eksporta daļa valsts kopējā eksporta apjomā (%)

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Kultūras nozares pienesums IKP kopējā pievienotajā vērtībā (%)

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5