Politikas mērķis:
Nodrošināt makroekonomisko stabilitāti, līdzsvarotu un ar resursiem sabalansētu izaugsmes turpmāku attīstību, piesaistot augsti kvalitatīvas investīcijas, vēršot strukturālo reformu uz produktivitātes pieaugumu un balstot konkurētspējas priekšrocības uz tehnoloģiskiem faktoriem, inovatīviem uzlabojumiem, digitalizāciju un efektīvas valsts pārvaldes principiem
/ Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.g.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2022)

Bruto pamatkapitāla veidošana no IKP (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam [231]

22,2

(2019)

23,0

Eksporta vienības vērtība (SITC 5–8), 5 gadu slīdošais vidējais pieauguma temps (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam [197]

1,8

(2018)

2,0

Inovatīvi aktīvu uzņēmumu īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam

37,7

(2018)

39,0

Finansējuma īpatsvars pētniecībai un attīstībai IKP (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam [135]

0,64

(2019)

0,75

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam

11,2

(2018)

12,0

Valdības rīcības plāns

34.1., 40.2., 41.1., 42.1., 44.1., 212.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 332 940

7 101 137

9 923 036

9 432 809

9 433 177

203

199

197

174

174

34.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

201 824

230 083

230 083

230 083

230 083

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

698 464

732 285

732 422

-

-

27

26

23

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

137 067

15 556

15 556

-

-

3

-

-

 

 

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

61 761

84 500

84 500

-

-

1

1

1

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

30 242

110 190

110 190

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 015 167

5 928 523

8 750 285

9 202 726

9 203 094

172

172

173

174

174

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

188 415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās konkurētspējas indeksā (vieta)

41

40

40

39

39

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā (vieta)

19

13

18

17

17