Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2019)

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

9,4

15

Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

62,5

64,5

Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

59,0

60,1

Valdības rīcības plāns

5.1.; 6.1.; 6.4.; 55.2.punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

572 613 447

574 355 141

599 483 342

614 146 692

623 358 834

990

1 025

1 005

1 005

1 005

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

25 520 499

26 808 408

27 984 326

28 023 430

28 023 430

656

682

682

682

682

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana1

305 699 772

255 265 062

277 011 732

298 631 491

313 440 534

-

-

-

-

-

65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana1

224 368 819

271 105 819

266 413 046

262 007 884

254 923 213

305

312

292

292

292

66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana1

17 024 357

21 175 852

28 074 238

25 483 887

26 971 657

29

31

31

31

31

Citi ieguldījumi

Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)

9

9

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

255 797

225 000

223 000

220 000

218 000

Valsts atbalsta lauksaimniecībai  īstenotās atbalsta programmas (skaits)

9

9

9

9

9

Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)

14 957

15 000

15 500

15 500

15 500

Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)

11,8

9

9

9

9

Kvalitātes rādītāji

Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,03

0,08

0,08

0,08

0,08

1 plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas: