Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus/ Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2018)

Plānotā vērtība (2020)

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

17,0

16

Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

65

63,1

Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

67,68

40

Valdības rīcības plāns

48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

648827 980

584143 786

629068 627

185477 180

88006 630

927

984

972

648

648

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

27163 258

28180 870

56250 899

27979 717

27979 717

655

660

648

648

648

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana2

294070 043

302556 110

314369 897

10945 558

10182 767

-

-

-

-

-

65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana2

301275 520

214425 220

219441 624

116086 660

28445 017

244

293

293

-

-

66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana2

26319 159

35677 208

39006 207

30465 245

21399 129

28

31

31

-

-

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

3304 378

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)

9

9

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

240 179

220 000

153 000

152 000

155 000

Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)

6

6

10

6

6

Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits)

13 860

15 500

15 500

15 500

15 500

Lauku atbalsta dienesta veikto fiziskokontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)

9,3

9

7,5

7,5

7,5

Kvalitātes rādītāji

Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Piezīmes.

1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

2Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas:

  • 64.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
  • 65.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem;
  • 66.08.00 papildus finansējums būs nepieciešams, lai varētu finansēt uzņemtās saistības, saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem.