Politikas mērķis: veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus / ZM darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1

20

26,5

Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1

58,9

61,8

Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

ZM darbības stratēģija 2021.‑2027.gadam1

 

41

 

 

42

 

Valdības rīcības plāns

48.3., 68.1., 68.2., 68.3., 68.4., 68.5., 69.1., 69.2, 74.1., 75.1., 77.1., 77.2., 80.1.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

612 762 021

629 068 627

267 646 143

126 120 234

70 096 980

919

972

940

647

647

21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

27 043 462

56 250 899

42 902 061

27 915 403

27 915 403

658

648

647

647

647

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana2

303 695 286

314 369 897

51 335 006

11 565 704

11 006 941

-

-

-

-

-

65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana2

256 444 596

219 441 624

141 506 398

60 326 709

18 974 131

234

293

293

0

0

66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana2

22 274 299

39 006 207

31 902 678

26 312 418

12 200 505

27

31

-

-

-

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

3 304 378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (skaits)

9

9

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

160 130

153 000

152 000

155 000

157 000

Valsts atbalsta lauksaimniecībai īstenotās atbalsta programmas (skaits)

6

10

9

6

6

Traktortehnikas reģistrācija (skaits)3

12 963

15 500

15 500

15 500

15 500

Lauku atbalsta dienesta veikto fizisko kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)

8,3

7,5

8,0

7,5

7,5

Kvalitātes rādītāji

Izmaksāta ES atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Izmaksāta valsts atbalsta maksājuma viena euro administrēšanas izmaksas (euro)

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Piezīmes.
1 ZM darbības stratēģija izstrādes stadijā.
2 Plānots gada laikā pārdalīt finansējumu no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas šādām valsts budžeta programmām:

  • 64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana;
  • 65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana;
  • 66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana, lai turpinātu nepārtrauktu atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā un ieviestu gan pārejas perioda atbalsta pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, gan arī uzsāktu jaunā plānošanas perioda finansējuma apguvi zivsaimniecības jomā, tiklīdz būs pieņemti un apstiprināti atbalsta apguvei nepieciešamie ES un nacionālie tiesību akti.

3 Precizēts raksturojošā darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums “Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas reģistrācija (skaits) mainot uz nosaukumu “Traktortehnikas reģistrācija (skaits)”, saglabājot skaitlisko vērtību nepārtrauktību pa gadiem. Rādītājs precizēts atbilstoši Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izstrādātajam Traktortehnikas katalogam.