Politikas mērķis: īstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2021)

Plānotā vērtība

(2024)

“Organizācijas, kas mācās, principa iedzīvināšana publiskajā pārvaldē”*

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021. –  2027. gadam

1**

1***

Valdības rīcības plāns

35., 40.4, 236., 241., 244.7.

* Plānotajā periodā paredz mērījuma indeksa izveidi un bāzes līmeņa (angļu val.: baseline) noteikšanu. Indikators ietvers rādījumus par organizāciju, kas mācās pieejas īstenošanu un apmācību ietekmi iestādes efektīvākai darbībai un pakalpojuma sniegšanai.

**Indeksa izveide.

*** Bāzes līmenis.

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 461 520

1 583 839

1 450 931

508 766

489 520

22,5

22,5

18

8

8

19.00.00 Valsts administrācijas skola

462 735

476 604

636 520

489 520

489 520

7,5

8

8

8

8

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

843 638

940 167

676 355

19 246

-

13,5

13

8,5

-

-

70.09.00 Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

53 475

37 243

8 231

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana

101 672

129 825

129 825

-

-

1,5

 

1,5

1,5

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādātas ierēdņu jaunas mācību programmas (skaits)

38

25

25

25

25

Apmācīti darbinieki (skaits)

6 273

6 000

4 5001

4 500

4 500

Organizēti kursi (unikālo tēmu skaits)

138

135

135

135

135

Apmācītas labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā un korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās personas (skaits)

3 506

1 278

1452

-

-

Apmācīti darbinieki franču valodā (skaits)

207

225

225

-

-

Auditoru sertifikācijas pārbaudījumu kārtojošie (skaits)

0

6

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Mācību dalībnieku apmierinātība ar kursiem (vidējais novērtējums ballēs10 baļļu skalā)

8

8

8

8

8

Piezīmes.

1Apmācīto dalībnieku skaita samazinājums, ievērojot maksas apmācību apjoma samazinājumu

2Projekta ietvaros centralizēto mācību process noslēdzas ar 2021.gada decembri, līdz ar to 2022.gadā ir plānots mazāks apmācību skaits