Politikas mērķis: nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību (%)[175]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

36

(2012)

40

(2020)

Absolventu1 īpatsvars STEM jomās no kopējā absolventu skaita (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

19

(2016)

27

(2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie studenti augstskolās un koledžās (skaits tūkst.) [174]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

16

(2016)

24,6

(2020)

1(ISCED 5. un 6.)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

62 771 889

63 518 636

64 937 703

65 076 828

65 532 544

272,9

271,8

269

269

269

03.01.00  Augstskolas

45 887 669

44 605 152

46 571  524

46 299 524

46 204 140

-

-

-

-

-

03.03.00  Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās

5 744 727

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

-

-

-

03.04.00  Studējošo un studiju kreditēšana

349 607

1 743 780

520 535

931 660

1 482 760

-

-

-

-

-

03.08.00 Augstākās izglītības padome

97 511

103 099

107 564

107 564

107 564

-

-

-

-

-

03.11.00  Koledžas

9 565 012

9 962 093

10 598 259

10 598 259

10 598 259

256,9

254,8

251

251

251

03.12.00  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana koledžās

474 966

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03.13.00  Studiju virzienu akreditācija

361 451

248 957

281 774

281 774

281 774

1

-

-

-

-

42.01.00 Iestāžu darbības nodrošināšana

290 946

355 555

-

-

-

15

17

-

-

-

42.08.00  Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana

-

-

358 047

358 047

358 047

-

-

18

18

18

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansētās studiju vietas IZM augstskolās un koledžās (skaits)

21 743

18 837*

18 837

18 837

18 837

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā IZM augstskolās un koledžās (kopējais skaits)

5 895

5 533*

5 480

5 480

4890

STEM absolventi par valsts budžeta līdzekļiem IZM (% no kopējā absolventu skaita)

41

41

42

42

42

Augstskolu piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums (milj. euro)

10,2

11,2

12,3

13,6

14,9

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

920

900

900

900

900

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

109 929

120 111

121 929

127 929

133 929

Kvalitātes rādītāji

Jaunie zinātnieki -  pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (PLE) (skaits)

320

340

360

380

400

Absolventu (20.-34.g.v.) nodarbinātības līmenis, kas ieguvuši augstāko izglītību pēdējo 3 gadu laikā (%)

84

85

86

86

86

Studējošie, kuri iegūst specialitāti, izmantojot studiju kredītu ar valsts galvojumu (% no maksas studentu skaita)

11,7

12

12

12

12

Ārvalstu studenti, kas studē grāda, kvalifikācijas iegūšanai (skaits)

5 458

6 300

7 000

7 700

8 300

*2016.gada izpilde