Politikas mērķis:
Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību
/  MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020 – 2022. gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2020.-2022.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.–2022. gadam

-4

3,9

Vidējais VUGD ierašanās laiks notikuma vietā (min)1

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.–2022. gadam

9

9

Valdības rīcības plāns

191.2; 191.4; 191.8; 192.2; 193.3; 196.1; 196.2.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

58 775 778

53 509 353

60 271 232

57 860 680

54 085 354

3 136

3 157

3 216

3 253

3 253

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

56 928 083

53 116 884

59 196 352

57 445 254

54 085 354

3 136

3 157

3 216

3 253

3 253

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 394 712

229 482

731 743

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

328 735

155 348

218 627

393 577

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projektu un pasākumu īstenošana

12 898

-

62 861

21 849

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

28 725

7 639

61 649

-

-

-

-

-

-

-

73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu valdības finansētie projekti

82 625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)

92

92

                91

92

92

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)

791

798

776

776

776

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

6 216

7 400

7 200

7 150

7 100

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

6 738

7 500

7 500

7 500

7 500

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (skaits)

765

700

700

700

700

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

39

25

25

25

25

Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

41

43

43

43

43

Kvalitātes rādītāji

Facebook  sekotāji (skaits)2

12 925

4 408

15 000

16 000

17 000

Twitter konta sekotāji (skaits)3

14 783

14 400

15 100

15 300

15 500

Piezīmes.
1 Jauns politikas rezultatīvais rādītājs, aizstājot līdz 2020. gadam esošo politikas rezultatīvo rādītāju ”Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)”
2 Pieejams: https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/
3 Pieejams:  https://twitter.com/ugunsdzeseji