Politikas mērķis: Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību/Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017 – 2019.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam1

4,2

4,9

Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam1

-19,3

-0,9

Valdības rīcības plāns

191.2; 191.4; 191.8; 192.2; 193.3; 196.1; 196.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

65 186 511

58 878 685

53509 353

56130 307

56 857 946

3136

3136

3157

3178

3178

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

61188 535

56 661 772

53 116 884

56 098 156

56 836 097

3136

3136

3157

3178

3178

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

82 003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

6864

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

811 833

1 145 879

229 482

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

551 941

936 152

155 348

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 356 803

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

-

-

-

32 151

21 849

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

75 649

40 067

7639

-

-

-

-

-

-

-

73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti

-

94 815

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

112 883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)

92

92

92

92

92

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)

782

798

798

798

798

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

7046

7400

7400

7400

7400

Ugunsgrēki dzīvojamāsmājās (skaits)

2087

2650

2650

2650

2650

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes/ (skaits) (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)

8754/1065

7500/700

7500/700

7500/700

7500/700

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos

34

25

25

25

25

Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

35

43

43

43

43

Kvalitātes rādītāji

Facebook sekotāji (skaits)2

4358

5058

4408

4408

4408

Twitter konta sekotāji (skaits)3

14 200

14300

14400

14400

14 400

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.

pieejams: https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/

3 pieejams: https://twitter.com/ugunsdzeseji