Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2018)

Plānotā vērtība (2020)

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns2017.-2020. gadam

15,8

15

Augošu koku krāja (milj.m3)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

670

682

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

39,3

40,0

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

13

14

Valdības rīcības plāns

62.2., 62.4., 63.4., 71.1., 71.2., 73.2., 76.1.; 78.1., 79.1., 79.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

29 834 164

45 783 786

28 167 627

28 344 357

28 336 025

813

864

827

827

827

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

18 103 611

16 059 077

16 052 643

16 263 390

16 255 058

634

685

648

648

648

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1875 437

1974 635

1974 635

1937 640

1937 640

-

-

-

-

-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

3850 377

4118 734

4608 790

4608 790

4608 790

-

-

-

-

-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

6004 739

5900 821

5531 559

5534 537

5534 537

179

179

179

179

179

70.06.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

17730 519

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)

10

10

10

10

10

Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas

(skaits)

5

5

5

5

5

Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)

3

3

3

3

3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)

972

706

706

706

706

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpu­ri un mazuļi (skaits miljonos)2

12

6,03

6,03

6,03

6,03

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits) 2

40

32

40

40

40

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

15 050

15 050

15 050

15 050

15 050

Piezīmes.

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā

Turpmāk no 2020. gada tiks uzrādītas visas 40 sūkņu stacijas, kuras tiek uzturētas valsts budžeta programmas 26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana ietvaros (iepriekš uzrādītas 32gb, kas attiecas uz 26.02.00 valsts budžeta apakšprogrammu)