Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2019)

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.‑2020.gadam

21,7

(2015)

15

Augošu koku krāja ( m3)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

670

 (2016)

670

Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

2,9

(2015)

40,0

Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

12

(2016)

14

Valdības rīcības plāns

4.4.; 6.2.; 6.3.;6.4.; 6.7.punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

21 149 050

26 272 573

30 452 022

26 916 745

26 592 192

810

844

864

864

864

24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

12 604 760

16 114 863

18 086 060

15 577 728

15 573 175

631

665

685

685

685

25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

1 700 093

1 766 912

1 974 635

1 766 912

1 766 912

-

-

-

-

-

26.00.00 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

2 517 020

3 725 476

3 850 377

3 850 377

3 850 377

-

-

-

-

-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

4 327 177

4 665 322

6 540 950

5 721 728

5 401 728

179

179

179

179

179

Citi ieguldījumi

Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)

10

10

10

10

10

Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas

(skaits)

5

5

5

5

5

Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)

3

3

3

3

3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)

641

706

706

706

706

Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)

125

125

125

125

125

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpu­ri un mazuļi (skaits miljonos)

18,2

12,4

12,4

12,4

12,4

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

32

32

40

40

40

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

14 176

11 850

15 050

15 050

15 050