Politikas mērķis:
Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu
/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības stratēģija 2020. –2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

13,0

10,0

Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

96,0

96,0

Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

68,0

71,0

E-vidē nodrošinātie pakalpojumi no visiem sniegtajiem pakalpojumiem (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022 .gadam

46,0

50,0

Valdības rīcības plāns

198.2., 198.3., 12.2.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

24 073 227

21 713 098

24 289 220

19 655 478

18 700 396

597,5

603

598,5

594

594

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

20 408 855

17 798 491

21 960 197

19 291 481

18 407 896

589

593

590

590

590

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 792 780

2 356 935

1 022 166

-

-

6

6

4,5

-

-

70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana

288 597

316 994

292 500

292 500

292 500

4

4

4

4

4

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 552 793

1 240 678

1 014 357

71 497

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

30 202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs (skaits)

1

1

1

1

1

Personalizācijas centrs (skaits)

1

1

1

1

1

Uzturētas klientu apkalpošanas nodaļas (skaits)

30

30

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases) (skaits)

148 620

113 998

102 155

147 461

 243 737

Izsniegti personas apliecības (skaits)

238 026

352 377  

369 132

420 500

265 850

Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

-

-

13 624

14 986

16 484

Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)

-

-

2 110

2 045

2 000

Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)

-

-

250

250

250

Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)

-

-

25

11

5

Kvalitātes rādītāji

Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)

5,47

5,51

5,51

5,51

5,51

PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100)

3.līmenis, procentos 63,1

2.līmenis, procentos  45,0-55,0

2. līmenis, procentos 45,0-55,0

2.līmenis, procentos  55,0-60,0

3.līmenis, procentos 60,0-65,0