Politikas mērķis: īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

-43,0

10,0

Atgriešanas lēmumu izpildes attiecība pret pieņemtajiem atgriešanas lēmumiem (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

89,0

96,0

Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

64,0

72,0

E-vidē nodrošinātie pakalpojumi no visiem sniegtajiem pakalpojumiem (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

46,0

51,0

Valdības rīcības plāns

198.2., 198.3., 12.2.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

20 936 393

24 289 220

20 921 572

18 751 047

12 827 153

580

598,5

595

595

595

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

17 348 806

21 960 197

19 895 939

18 458 547

12 534 653

571

590

591

591

591

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 939 359

1 022 166

-

-

-

5

4,5

-

-

-

70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana

218 356

292 500

292 500

292 500

292 500

4

4

4

4

4

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

1 237 759

1 014 357

733 133

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

192 113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs (skaits)

1

1

1

1

1

Personalizācijas centrs (skaits)

1

1

1

1

1

Uzturētas klientu apkalpošanas nodaļas (skaits)

30

30

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsniegtas pases (skaits)

93 629

102 155

147 461

 243 737

336 858

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

192 147

369 132

420 500

265 850

170 206

Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

-

13 624

14 986

16 484

18 132

Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)

-

2 110

2 045

2 000

2 000

Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)

-

250

250

250

250

Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)

-

25

11

5

4

Kvalitātes rādītāji

Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)

5,3

5,5

5,5

5,3

5,3

PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100)

-1

 

no 45 līdz 55

55

58

62

 

Piezīmes.

1 2020. gadā e-indeksa mērījums PMLP nav veikts