Politikas mērķis: stiprināt nacionālo identitāti, veicināt sabiedrības saliedētību, attīstīt pilsonisko sabiedrību un īstenot mediju politiku / Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018.gadam  un Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāns (projekti)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība    

NVO uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā (skaits)

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.‑2018.gadam

7,8

9,0

(2018)

Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem (%) [322]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

62

70

(2020)

Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss [323]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

10

19

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

3 348 665

3 616 273

2 892 189

2 369 458

1 487 766

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

627 881

1 246 806

 1 131 808

998 088

473 048

22.13.00 Mediju politikas īstenošana

-

-

1 270 248

1 255 218

1 014 718

70.02.00 Atmaksas Eiropas Komisijas programmas “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai

1 138 548

2 369 467

75 210

-

-

70.08.00 Eiropas Komisijas programmas “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programma 2007.-2013.gadam” īstenošanai

1 582 236

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

414 923

116 152

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

8

9

9

9

1

Reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti (skaits)

-

-

80

80

-

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

-

-

40

40

-

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3)  piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

-

-

900

900

-

Īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros (skaits)

-

5

-

-

-

Medijpratībā izglītoti medijpratības mentori -bibliotekāri un pedagogi (kopskaits)

-

-

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Iedzīvotāju sasvstarpējās uzticības īpatsvars (%)

50

54

56

58

60

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

54

52

50

48

47