Politikas mērķis: stiprināt nacionālo identitāti, veicināt sabiedrības saliedētību, attīstīt pilsonisko sabiedrību un īstenot mediju politiku / Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.–2020.gadam (turpmāk – NIPSIPĪP) un Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plāns (projekti) (turpmāk – MPP)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2020)

NVO uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā (skaits)

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.–2020.gadam

7,8

11,2

Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem (%) [322]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

62

70

Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss [323]

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

10

19

Valdības rīcības plāns

164., 165., 166.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

4 235 933

3 876 531

4 492 569

3 774 472

3 994 707

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

-

-

-

-

-

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

1 950 597

1 727 469

-

-

-

-

-

-

-

-

26.01.00 Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana

-

-

1 853 457

1 832 425

2 132 425

-

-

-

-

-

26.02.00 Diasporas pasākumu īstenošana

-

-

849 659

797 564

797 564

-

-

-

-

-

22.13.00 Mediju politikas īstenošana

1 402 362

1 304 718

-

-

-

-

-

-

-

-

27.00.00 Mediju politikas īstenošana

-

-

1 314 718

1 064 718

1 064 718

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas Eiropas Komisijas programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam" īstenošanai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu un pasākumu īstenošana

882 974

844 344

474 735

79 765

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

9

1

3

1

1

Reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti (skaits)

115

125

65

75

90

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija" (skaits)

57

55

60

60

60

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

1 749

1 300

1 300

1 300

1 300

Īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros (skaits)

70

47

50

50

50

Medijpratībā izglītoti medijpratības mentori - bibliotekāri un pedagogi (kopskaits)

102

80

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Iedzīvotāju sasvstarpējās uzticības īpatsvars (%)

56

60

62

62

62

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

48

66

65

65

65