Politikas mērķis:
Nacionālās identitātes stiprināšana, sabiedrības saliedētības veicināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība un mediju politikas īstenošana /
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība    

Plānotā vērtība    

Lepnums par piederību Latvijai (ļoti tuvs, tuvs) (%) [399]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

88,9

(2015)

92

(2024)

Medijpratības pieredze (pārbauda, ar ko dalās sociālajos medijos/pārliecinās par informācijas avotu uzticamību) (%) [405]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

11,3

(2019)

15

(2024)

Valdības rīcības plāns

164., 165., 166.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

3 963 490

4 492 569

4 151 308

4 320 369

4 103 152

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

-

-

-

-

-

22.10.00  Sabiedrības saliedētības pasākumi

1 742 031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.01.00  Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana

-

1 853 457

1 832 232

2 132 392

2 132 392

-

-

-

-

-

26.02.00  Diasporas pasākumu īstenošana

-

849 659

788 235

797 435

797 435

-

-

-

-

-

22.13.00  Mediju politikas īstenošana

1 289 670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.00.00  Mediju politikas īstenošana

-

1 314 718

1 064 718

1 064 718

1 064 718

-

-

-

-

-

70.18.00  Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu un pasākumu īstenošana

931 788

474 735

466 123

325 824

108 607

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

3

3

3

3

3

Reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti (skaits)

54

65

77

90

90

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

57

60

60

60

60

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

1 437

1 300

1 300

1 300

1 300

Īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros (skaits)

71

50

57

57

62

Medijpratībā izglītoti medijpratības mentori -bibliotekāri un pedagogi (kopskaits)

228

80

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Iedzīvotāju sasvstarpējās uzticības īpatsvars (%)

56

62

60

60

60

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

54

66

65

65

65