Politikas mērķis: Nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam; Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie

akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Savstarpējā uzticēšanās (no 16g.) (skala 0-10)

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

6,4

(2018)

6,8

(2024)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas pārbauda, ar ko dalās sociālajos medijos/pārliecinās par informācijas avotu uzticamību (%) [405]

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam
 

11,3

(2019)

15

(2024)

Valdības rīcības plāns

164., 165., 166., 167.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

4 975 313

4 151 308

8 930 465

8 306 555

8 272 948

26.01.00  Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana

1 800 044

1 832 232

2 682 392

2 682 392

2 682 392

26.02.00  Diasporas pasākumu īstenošana

618 694

788 235

797 435

797 435

797 435

27.00.00  Mediju politikas īstenošana

1 464 972

1 064 718

4 793 121

4 718 121

4 793 121

70.18.00  Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu un pasākumu īstenošana

1 091 603

466 123

657 517

108 607

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

3

3

3

3

3

Reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti (skaits)

54

77

-

-

-

Latvijas NVO programmas projekti (skaits)

-

-

76

76

76

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

68

60

60

60

60

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

820

1 300

1 000

1 000

1 000

Īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietvaros, t.sk. pētnieciskajā žurnālistikā, reģionālajos medijos un mediju kritikas žanrā (skaits)

71

57

71

71

71

Medijpratībā izglītoti medijpratības mentori -bibliotekāri un pedagogi (skaits)

347

80

80

80

80

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

54

65

65

65

65