Politikas mērķis: nodrošināt stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, kas vērsta uz tautsaimniecības izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu, vienlaikus nodrošinot pietiekamus, paredzamus un kvalitatīvus nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldību funkciju finansēšanai un papildus gūstot ieņēmumus no administrēšanas uzlabošanas un ēnu ekonomikas samazināšanas / Finanšu ministrijas stratēģija (2017-2019)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Ēnu ekonomikas īpatsvars (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

23,6

21,8

Iekasēto ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu pret iepriekšējo gadu (% punkti)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

2,3

1,1

Pievienotās vērtības nodokļa plaisa (iztrūkums) (% pēc Valsts ieņēmumu dienesta aprēķiniem)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

15,4

14,4

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

110 241 364

125 516 875

112 343 821

116 589 305

107 743 818

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 041

4 387

4 078

3 844

3 844

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

107 598 371

125 037 272

111 795 849

116 100 447

107 264 215

4 040 ˡ

4 387

4 078

3 844

3 844

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2007-2013)

108 545

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas “Drošība un brīvību garantēšana” projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

3 023

-

-

-

-

70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi

7 286

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

6 932

-

-

-

-

73.06.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

1 931 279

199 603

199 603

199 603

199 603

73.07.00 Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā

410 506

280 000

295 000

280 000

280 000

73.08.00 Valsts ieņēmumu dienesta īstenotie projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

76 611

-

53 369

9 255

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

98 811

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Viena iekasētā euro izmaksas (euro)

0,0147

0,0157

0,0131

0,0128

0,0112

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtie un pārbaudītie pārskati un deklarācijas nodokļu un muitas lietu jomā (skaits)

-

-

7 836 900

7 900 700

7 964 500

Sniegtas konsultācijas nodokļu maksātājiem un muitas klientiem (skaits)

-

-

861 800

817 800

805 100

Īstenoti nodokļu kontroles pasākumi (auditi, tematiskās pārbaudes, datu atbilstības pārbaudes, apsekošanas, novērošanas)(skaits)

-

-

9 500

9 500

9 500

Muitas fiziskās kontroles rezultātā atklātie pārkāpumi - pēc riska analīzes rezultātiem (skaits)

-

-

2 710

2 850

2 990

Valsts ieņēmumu jomā smago un sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem (%)

-

-

55

55

55

Muitas lietu jomā smago un sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem (%)

-

-

40

40

40

Piedzīto parādu īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem vidēji mēnesī (%)                         

-

-

25,0

25,5

26,0

Kvalitātes rādītāji

Klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 baļļu sistēmā)

-

-

-

8

-

Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un dalēji labvelīgu  tiesas nolēmumu īpatsvars ( %)

-

-

89,0

89,5

90,0

1 2015.gadā norādīts faktiski nodarbināto darbinieku skaits