Politikas mērķis: sekmēt cilvēka pamattiesību ievērošanu personas datu aizsardzības un valsts valodas lietojuma jomās / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Izskatīto administratīvo pārkāpuma lietu pieaugums pret iepriekšējo gadu ((%)

Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

5,5

5

Konstatēto personas datu aizsardzības pārkāpumu īpatsvars (% pret kopējo veikto pārbaužu skaitu)

-

27

15

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 847 950

2 112 758

2 598 086

1 602 253

1 600 753

67

67

67

67

67

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

793 132

821 121

874 643

874 643

874 643

41

42

42

42

42

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

608 060

637 432

639 262

639 262

639 262

25

25

25

25

25

09.03.00 Dotācijas Latvijas Politiski represēto apvienībai

31 343

32 843

34 343

32 843

31 343

-

-

-

-

-

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

55 160

55 505

55 505

55 505

55 505

-

-

-

-

-

09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

33 000

565 857

994 333

-

-

-

-

-

-

-

09.06.00 Totalitārā režīma dokumentu zinātniskā izpēte un nodarītā kaitējuma aprēķināšana

249 973

-

-

-

-

1

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)

64 863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

12 420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

-

100

60

100

100

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veiktās valsts valodas lietojuma pārbaudes (skaits)

5 778

4 500

4 250

4 250

4 250

Personas datu apstrādes pārbaudes (skaits)

416

500

540

580

620