Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Apmācības apmeklējušie darbinieki ( % no kopējā darbinieku skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads            

59,0

(2015)

35,0

(2019)

Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads            

11,0

(2015)

13,0

(2019)

Institūcijas, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads            

14

(2015)

14

(2019)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

9 791 800

6 753 485

7 281 514

7 129 496

6 784 513

211

201

201

201

201

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

301 185

-

202 235

234 384

222 332

-

-

-

-

-

69.06.00 Izdevumi 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

288 958

243 152

52 728

-

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

81 973

134 035

135 725

135 725

0

-

-

-

-

-

71.06.00 Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas  un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

618 086

26 659

-

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana

1 669 743

-

-

-

-

14

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 299 681

6 592 791

6 654 596

6 516 235

6 509 453

197

201

201

201

201

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

821 132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)

9

9

9

9

9

Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)

5

5

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)

-

-

400

400

400

Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

-

-

3

3

3

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

-

-

8

8

10