Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

51,0

35,0

Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

 

9,0

 

13,0

Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

14

14

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

27 012 235

8 376 622

11 323 816

9 147 539

7 293 733

201

201

200

200

200

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

296 924

-

2 987 634

1 601 270

-

-

-

-

-

-

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

922 270

1 008 952

947 763

270 195

14 099

-

1

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

114 773

135 725

135 725

135 725

135 725

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 516 029

7 231 945

7 137 276

7 140 349

7 143 909

201

200

200

200

200

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

19 162 239

-

115 418

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)

9

9

9

9

9

Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)

5

5

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)

271

350

250

250

250

Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

2,4

3

2

2

2

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

7

7

8

8

8