Politikas mērķis: Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Migrācijas saldo, primāri veicinot reemigrāciju un samazinot emigrāciju

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam

-4905

1000

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita

izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam

21

10

Valdības rīcības plāns

198.2., 198.3., 12.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

18 435 705

23 336 680

21713 098

21 779 577

17 632 341

625,5

612

603

594,5

593

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

16 599 573

19 605 291

17798 491

20 264 547

17 632 341

617

602

593

593

593

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

277 004

1 953 200

2 356 935

904 868

-

4,5

6

6

1,5

-

70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana

329 039

275 261

316 994

-

-

4

4

4

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

948 888

1 502 928

1 240 678

610 162

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

169 884

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

111 317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

1

1

1

1

1

Personalizācijas centrs

1

1

1

1

1

Uzturēto klientu apkalpošanas struktūrvienību skaits

30

30

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)

171468/

236 621

148779/

353 468

113998/

352 377

102155/

369 132

147461/

420 500

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

44 061

45 000

45 700

45 700

45 700

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

185

300

300

300

300

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

308

250

250

250

250

Kvalitātes rādītāji

Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)

5,49

5,5

5,51

5,51

5,51

PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100)

2. līmenis, procentos 47,3

 

2. līmenis, procentos no 45 līdz 55

 

2. līmenis, procentos no 45 līdz 55

 

2.līmenis, procentos no 45 līdz 55

2.līmenis, procentos no 55 līdz 60

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.