Politikas mērķis:

  1. nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
  2. nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
  3. nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās/Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2020)

Klientu vietas aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 10 000 iedzīvotāju)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

21

18

Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus pieprasījušo skaitā (%)

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

58,0

65,0

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

68 621 128

67 275 714

68 473 329

71 167 524

70 423 867

3 280

3 378,2

3 382,3

3 382,3

3 382,3

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

26 629 353

25 395 460

25 930 688

25 853 883

25 838 648

-

-

-

-

-

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

36 079 358

36 280 665

36 530 284

36 529 784

36 529 784

2 997,2

3 078,7

3 076,7

3 076,7

3 076,7

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

4 264 795

4 765 679

4 832 783

4 832 483

4 832 483

281,1

292

292

292

292

05.39.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana1

1 162 643

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ceturtā kārta Nr.KPFI-15.3/73

67 964

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkās"Nr.KPFI-15.3/116

169 872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”Nr.KPFI-15.4/53

734 331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā” Nr.KPFI-15.4/18

190 476

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

425 722

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002

425 722

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013)

7 522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrā kārta otrā apakškārta, atklātas projektu iesniegumu atlases projekti

7 522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

50 083

833 910

1 179 574

3 951 374

3 222 952

1,7

7,5

13,6

13,6

13,6

Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001

50 083

833 910

923 105

1 341 008

1 669 086

1,7

7,5

7,6

7,6

7,6

Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”  Nr.9.2.2.2./16/I/001

-

-

256 469

2 610 366

1 553 866

-

-

6

6

6

64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)

1 123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELGF/018

584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr.ELGF/022

539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

529

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti (skaits)

3 490

3 347

4 260

4 260

4 513

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)

35,5

34,0

34,0

34,0

34,0

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, bet nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)

377

420

370

350

300

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)

1

1

2

2

2

Higiēnas prasībām atbilstošas   vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)3

-

4 333

4 333

4 250

4 250

12017.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas plānots pārdalīt finansējumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošanai 4 280 373 euro apmērā, tai skaitā: VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" (369 940 euro), VSAC "Rīga" filiāle "Baldone" (900 443 euro), VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" (297 230 euro), VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" (872 608 euro), VSAC "Kurzeme" filiāle "Liepāja" (258 399 euro), VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" (1 094 538 euro), Sociālās integrācijas valsts aģentūra (487 215 euro).

Izdevumi tehniskajam palīglīdzeklim.

Rādītāju uzsāk mērīt ar 2016.gadu.