Politikas mērķis: mazināt normatīvismu un uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (mazāk nekā 50% 2019.gadā)

-

78,57

(2017)

50,0

(2019)

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%):

 1. likumi (mazāk nekā 5,0 % 2020.gadā);
 2. MK noteikumi (mazāk nekā 4,0% 2020.gadā)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 9,76
 2. 16,13

(2016)

 

 1. 5,0
 2. 4,0

(2020)

 

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

 1. likumi (mazāk nekā 35,0% 2020.gadā;
 2. MK noteikumi (mazāk nekā 25,0% 2020.gadā)

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 73,7
 2. 52,94

(2016)

 

 1. 35,0
 2. 25,0

(2020)

 

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 237 162

7 655 983

8 389 644

7 595 686

7 562 271

251

242

231

231

231

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

6 613 943

6 966 109

7 531 034

7 030 659

7 030 659

238

233

218

219

219

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

49 224

299 549

297 442

33 091

-

-

1

1

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

752 334

-

35 817

-

-

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

140 379

170 706

177 153

184 466

184 381

7

7

7

7

7

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

23 797

61 946

75 942

75 181

73 877

1

1

1

1

1

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

34 440

55 511

55 511

55 511

55 511

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

594

2 162

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

298 017

-

216 745

216 778

217 843

4

-

4

4

4

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

-

79 688

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

324 435

20 312

-

-

-

1

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināri un informatīvie materiāli par tiesību aktu izstrādes metodoloģiju un kvalitātes jautājumiem (skaits)

28

15

21

21

15

Izstrādātie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti (skaits)

196

170

172

172

152

Sniegtie atzinumi citām ministrijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

1 744

1 944

1 944 

1 944

1 700