Politikas mērķi:

1) nodrošināt kvalitatīvu politikas izstrādi un īstenošanu tieslietu jomā / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam; MK 2017. gada 16. augusta. notekumi Nr.474 “Tieslietu ministrijas nolikums”

2) mazināt normatīvismu un uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts); Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2019)

Plānotā vērtība

(2022)

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%):

1)likumi (mazāk nekā 10,0 % 2022. gadā);

2)MK noteikumi (mazāk nekā 10,0% 2022. gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam; Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

1) 0

2) 12,0

1) 10,0

2) 10,0

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

1)likumi (mazāk nekā 50,0% 2022. gadā);

2)MK noteikumi (mazāk nekā 30,0% 2022. gadā)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam; Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

1) 56,0

2) 37,0

1) 50,0

2) 30,0

Valdības rīcības plāns

12.1., 35.2., 35.4., 95.2., 175.1., 175.5., 175.6., 176.2, 176.3 176.4., 177.1., 177.5., 178.1., 179.2, 181.2., 182.1., 182.3., 182.4., 185.2., 187.3.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 350 973

8 957 617

7 439 512

7 334 355

7 359 737

220

223

222

222

222

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

7 111 771

7 191 463

7 176 036

7 076 774

7 076 774

207

208

218

218

218

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

89 220

839 011

-

-

-

-

2

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

761 899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

34 232

381 091

-

-

-

1

1

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

148 886

184 381

-

-

-

7

7

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

84 381

73 877

-

-

-

1

1

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1 843

55 511

36 160

49 560

49 652

-

-

-

-

-

70.10.00  Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

3 765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

910

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

114 066

232 283

227 316

208 021

233 311

4

4

4

4

4

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

-

-

5 057 641

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināri un informatīvie materiāli par tiesību aktu izstrādes metodoloģiju un kvalitātes jautājumiem (skaits)

23

15

15

15

16

Izstrādātie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti (skaits)

150

212

157

157

157

Sniegtie atzinumi citām ministrijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

1 532

1 600

1 590

1 590

1 590