Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā)1

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [402]

2 105,6

1 860

(2020)

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (milj. pasažierkilometri gadā)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

553,8

1 150

(2030)

Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi sabiedriskā transporta reisi dienā, kas savieno bijušos pagastu administratīvos centrus ar novada centru, (%) 

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

99,3

100

(2019)

Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai galvaspilsētu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

100

100

(2019)

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

119 794 617

90 558 033

86 241 333

86 539 333

86 538 333

-

-

-

-

-

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

36 897 057

27 874 774

23 874 774

23 874 774

23 874 774

-

-

-

-

-

31.05.00 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai

786 576

844 431

839 041

839 041

839 041

-

-

-

-

-

31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem

43 035 878

37 954 220

40 953 076

40 953 076

40 953 076

-

-

-

-

-

31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

20 411 035

23 643 908

20 350 442

20 650 442

20 650 442

-

-

-

-

-

31.08.00 Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai

215 000

240 700

224 000

222 000

221 000

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums (Pasažieru vilciena dzelzceļa infrastruktūras maksa)

18 449 071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos (% no pamatoti plānotā)

90

76

76

80

80

Uzstādītas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

0

40

70

70

70

Plānošanas reģionu izsniegtās  licences  par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (skaits)

-

514

180

140

120

Kvalitātes rādītāji

Reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos iesaistīto autobusu vidējā vecuma atbilstība Pasūtījuma līgumā noteiktajam (%)

100

100

100

100

100

Sabiedriskā transporta atbilstība tehniskajām prasībām, lai atvieglotu iekļūšanu/izkļūšanu/braukšanu transportlīdzeklī personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm, personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) (%)

100

100

100

100

100

1Autotransporta direkcijas dati par iekšzemes pārvadājumiem