Politikas mērķis: Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

Iekšlietu ministrijas IKT  vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016. -2020. gadam.

62,69

65

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

21 153 864

16 267 900

19 092 650

18 579 711

14 082 334

316

322

322

322

322

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

16 997 050

15 679 577

14 744 497

14 558 141

14 082 334

316

322

322

322

322

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

69 500

3 428 229

3 971 744

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

3937

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

752 965

-

-

-

 

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

1 140 724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 259 188

518 823

918 724

49 826

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

-

1200

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Uzturētas informācijas

sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)

109/68

109/70

110/70

110/70

110/70

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā)

15,92

48

48

48

48

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

1826

1450

1450

1450

1450

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6451

6364

6364

6364

6364

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

9767

7500

8000

8000

8000

Kvalitātes rādītāji

Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)

95,3

95

95

95

95