Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

3,2

 

2,5

 

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

41,9

 

15,0

 

Valdības rīcības plāns

117.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā,euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

50337 077

47118 921

45293 540

40944 885

24841 046

818,2

832,1

799,6

791,8

534,4

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

6482 443

6466 074

6465 989

6465 989

6465 989

333,8

366

357

357

357

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

111 862

498 185

335 684

-

-

0,1

2

2

-

-

Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032

111 862

498 185

335 684

-

-

0,1

2

2

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

34673 786

30957 586

29683 678

25670 707

9566 868

396,7

370,4

351,6

345,8

88,4

Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

6088 120

22 400

-

-

-

82

-

-

-

-

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

13563 586

14076 597

12678 672

9721 209

-

114,3

159

159

159

-

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

5542 261

5578 029

6505 413

6317 020

4129 525

60

63,5

63,5

63,5

63,5

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

105 255

113 625

130 583

-

-

1,8

2,5

2,5

-

-

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

6143 718

5736 253

5343419

3599 500

-

99,7

98,4

96,9

96,9

-

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

1687 413

3189 750

3141 441

3141 441

2614 192

8,5

9,3

9,3

9,3

9,3

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001

164 015

235421

148168

53 725

74 116

1,8

2,9

0,6

0,6

0,6

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

464 630

312552

49 325

-

-

18,8

18,3

3,3

-

-

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

528 134

161300

98700

82 059

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001

386 654

1531659

1587 957

2755 753

2749 035

8,3

15

15

15

15

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

71 812

176 674

-

-

-

1,2

0,7

-

-

-

Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40

71 812

176 674

-

-

-

1,2

0,7

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)4

10 144

45 908

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

266 271

166 305

-

-

-

1

-

-

-

-

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” Nr.VS/2015/0206

266 271

166 305

-

-

-

1

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums1

76 758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)2

8644 001

8 808 189

8 808 189

8 808 189

8 808 189

85,4

93

89

89

89

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)3

59 118

51 389

46 502

44 106

42 446

Kvalitātes rādītāji

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

60,4

63,5

58,1

57,7

57,2

Piezīmes.

Izdevumi, kas saistīti ar Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas pilnveidi un datu nodošanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei (7260 euro), kā arī izdevumi, lai kompensētu izdevumus par tiesas sprieduma izpildi, kas radušies saistībā ar atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam nodrošināto zaudējumu atlīdzināšanu, kuri nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību (41079 euro), kā arī nodrošinātu mantisko zaudējumu atlīdzināšanu juridiskai personai (28419 euro).

Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un bezdarbnieku un darba meklētāju skaitu, kuriem izsniegti apmācību kuponi.

Atmaksa tiek veikta par projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40.