Politikas mērķis: palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū / Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība

(2024)

Ilgstoša bezdarba līmenis vecuma grupā 15-74 gadi (%) [214]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

2,2

2,6

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20‑64 gadiem (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

77,0

78,0

Valdības rīcības plāns

117.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

37 966 784

38 353 365

38 701 603

30 561 626

16 153 853

676,5

727,5

745,1

562

446

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

6 458 143

7 100 390

7 141 558

7 171 312

7 163 746

324,8

357

357

357

357

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

209 988

600 871

-

-

-

1

2

-

-

-

Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032

209 988

600 871

-

-

-

1

2

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

22 475 337

21 661 997

22 569 938

14 400 207

-

267,6

279,5

299,1

116

-

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

12 026 086

9 721 209

4 961 117

41 227

-

142,3

159

159

-

-

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

7 517 075

9 978 403

15 691 694

14 358 980

-

86,6

101,9

125,9

116

-

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

87 305

104 220

121 721

-

-

2,7

2,5

2,5

-

-

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

243 774

-

-

-

-

2,9

-

-

-

-

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

1 910 293

1 588 848

1 537 462

-

-

9,1

9,3

9,3

-

-

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001

115 811

89 725

187 857

-

-

1,3

0,6

0,9

-

-

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

288 660

97 533

-

-

-

15,1

4,7

-

-

-

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

54 419

82 059

70 087

-

-

0,5

1,5

1,5

-

-

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 

231 914

-

-

-

-

7,2

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

47 956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40

47 956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)1

4 733

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)2

8 770 627

8 990 107

8 990 107

8 990 107

8 990 107

83,1

89

89

89

89

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Klātienē apkalpotie NVA klienti vidēji mēnesī (skaits)3

39 924

61 008

39 468

37 494

37 494

Kvalitātes rādītāji

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)

48,6

54,0

50,0

52,5

52,5

Piezīmes.

1 Atmaksa tiek veikta par projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40.

2 Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

3Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu NVA klientiem, t.sk. iesaisti NVA pasākumos, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un NVA organizēto atlašu skaitu vakanču aizpildīšanai.