Politikas mērķis: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu / Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pašvaldību īpatsvars, kurās vienlaikus darbojas jauniešu centrs, jauniešu dome un jaunatnes konsultatīvā komisija (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

0 (2016)

40  (2020)

Jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

11(2012)

17 (2020)

Jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts/pašvaldību līmenī (%)

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam

15 / 22 (2012)

25 / 30 (2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 663 368

4 998 774

4 379 088

3 730 696

3 730 696

26

28

28

26

26

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

306 876

332 353

561 493

332 353

332 353

-

2

2

2

2

70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

971 933

1 120 727

1 097 321

797 321

797 321

24

24

24

24

24

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

1 934 971

3 151 022

2 601 022

2 601 022

2 601 022

-

-

-

-

-

72.06.00 Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai

449 588

394 672

119 252

-

-

2

2

2

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Projekti (atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās) (skaits)

53

53

40

40

40

Jauniešu organizācijas un to iniciatīvas 

(jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē) (skaits)

8

10

16

15

15

Apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros (skaits)

35

29

5

-

-

Jauniešu mērķauditorijai paredzētās interneta platformas uzturēšana un informācijas aktualizēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Situācijas monitorings, izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā (skaits)

1

-

1

1

1

ES programmā Erasmus+  iesniegti atklāta konkursa projekti jaunatnes jomā (skaits)

309

300

300

300

300

Īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām jaunatnes jomā Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros (skaits)

4

4

4

4

4

Kvalitātes rādītāji

Jauniešu īpatsvars, kuri ir pasīvi jebkāda veida aktivitātēs (%)

26

24

20

18

16