Politikas mērķis:

  1. sniegt atbalstu jauniešu personīgajai attīstībai un stiprināt viņu līdzdalību visās dzīves jomās;
  2. uzlabot jauniešu sociālo un emocionālo labklājību, radot apstākļus, kas ļaus jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un īstenot savu potenciālu; 
  3. veicināt vienlīdzīgas iespējas un pieejas visiem jauniešiem, kā arī mazināt neiecietību / Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pašvaldības, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar jaunatni, atbilstoši aktuālajam pašvaldību skaitam (skaits)2

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 1

89

(2020)

43

(2022)

Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībās (%)

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 1

8

 (2020)

12

(2024)

15–24 gadus vecu personu īpatsvars, kuras nav iesaistītas izglītībā vai darba tirgū (NEET) (%) [164]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

7,1

(2020)

7,0

 (2022)

Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās  jauniešu projektos (%)

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 1

27

(2020)

32

(2024)

Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu centru un jauniešu NVO aktivitātēs (%)

Bērnu, jaunatnes un ģimenes pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 1

19

 (2020)

21

(2022)

Valdības rīcības plāns

134.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 035 564

2 424 446

8 745 992

8 745 992

8 745 992

35

35

42

42

42

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma

507 258

574 446

1 328 902

1 328 902

1 328 902

2

2

3

3

3

70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

1 334 191

550 000

1 581 217

1 581 217

1 581 217

33

33

39

39

39

70.12.00  Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

1 895 588

450 000

1 387 514

1 387 514

1 387 514

-

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

3 298 527

850 000

4 448 359

4 448 359

4 448 359

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Projekti atbalstam darbā ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās un jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē (skaits)

-

-

82

82

82

Veiktie pētījumi, analīze un izpēte par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem (skaits)

1

-

2

2

2

Iesniegti projekti programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuriem nodrošināta administrēšana (skaits)

-

-

80

90

100

Aģentūras administrēto tīmekļa vietņu kopējie skatījumi (skaits)

386 067

300 000

300 000

300 000

300 000

Īstenoti mācību pasākumi skolotājiem, jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (skaits)

95

65

124

134

134

Īstenoti sadarbības pasākumi jaunatnes politikas attīstībai dažādos līmeņos (skaits)

-

23

15

15

15

Kvalitātes rādītāji

Jauniešu īpatsvars, kuri neiesaistās nekāda veida pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs (%)

-

9

9

6

6

Piezīmes.

1 Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.

2 Pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021. gada jūlija Latvijā pašvaldību skaits ir samazinājies no 119 līdz 42.