Politikas mērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē/Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%)[262]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

85,4

85,0

Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

12,8

22,0

Valdības deklarācija

109., 115.punkts

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 242 811

3 690 801

3 542 667

3 667 479

3 169 166

54,8

59,3

59,3

59,3

59,3

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

803 490

1 035 538

985 524

985 439

985 439

41,4

46

46

46

46

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

908 276

2 082 650

2 023 113

2 141 447

2 071 447

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

438 793

507 448

524 471

540 593

112 280

12,4

12,3

13,3

13,3

13,3

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

438 793

507 448

524 471

540 593

112 280

12,4

12,3

13,3

13,3

13,3

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

92 252

65 165

9 559

-

-

1

1

-

-

-

Projekts “SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021

92 252

65 165

9 559

-

-

1

1

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

21 447

35 000

15 000

15 000

15 000

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits)

408

142

127

127

127

Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)

28,0

17,0

23,0

23,0

23,0

Kvalitātes rādītāji

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

94,0

90,0

90,0

90,0

90,0