Politikas mērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē/Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2020)

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%)[262]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

82,5

85,0

Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

19,2

22.0

Valdības rīcības plāns

46., 91., 94., 95.punkts

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 322 076

2 282 551

3 690 801

3 633 437

3 647 696

50,7

58,3

59,3

58,3

58,3

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

739 464

803 884

1 035 538

986 538

986 538

43,5

46

46

46

46

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

262 831

910 643

2 082 650

2 141 447

2 141 447

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

228 538

472 005

507 448

495 947

519 711

6,7

12,3

12,3

12,3

12,3

Projekts "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē " Nr.9.2.1.3/16/I/001

228 538

472 005

507 448

495 947

519 711

6,7

12,3

12,3

12,3

12,3

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

27 617

96 019

65 165

9 505

-

0,5

-

1

-

-

Projekts „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021

27 617

96 019

65 165

9 505

-

0,5

-

1

-

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

63 626

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts "A Safety Compass: signpostingways to escapetrafficking" Nr.HOME/2011/ISEC/THB/4000002172

337

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” Nr. JUST/2011/FRAC/AG/2671 

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Net - Safe Latvia" Nr.SI-2012-SIC-1231217

63 280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

30 057

50 000

35 000

30 000

30 000

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits)

406

353

142

142

150

Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)

49,0

49,0

17,0

17,0

17,0

Psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas), (konsultāciju skaits)

3 000

4 607

4 607

4 607

4 607

Kvalitātes rādītāji

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

96,0

90,0

90,0

90,0

90,0