Politikas mērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē/Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%)

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

80,4

82,0

Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

20,8

21,5

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

985 034

1 061 816

2 282 551

2 114 052

2 046 892

42,3

46

58,3

58,3

58,3

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

661 642

739 473

803 884

754 010

754 010

42,3

46

46

46

46

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

269 892

263 028

910 643

806 643

806 643

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

-

-

472 005

488 234

476 734

-

-

12,3

12,3

12,3

Projekts "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē " Nr.9.2.1.3/16/I/001

-

-

472 005

488 234

476 734

-

-

12,3

12,3

12,3

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

-

-

96 019

65 165

9 505

-

-

-

-

-

Projekts „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021

-

-

96 019

65 165

9 505

-

-

-

-

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

53 500

59 315

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts "A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking" Nr.HOME/2011/ISEC/THB/4000002172

259

322

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Net - Safe Latvia" Nr.SI-2012-SIC-1231217

12 383

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs" Nr.CEF-TC-2014-1 019

40 858

58 993

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

57 603

70 000

50 000

45 000

40 000

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits)

363

342

353

353

353

Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)

50,0

49,0

49,0

49,0

49,0

Psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas), (konsultāciju skaits)

2 700

2 500

4 607

4 607

4 607

Kvalitātes rādītāji

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

94,0

90,0

90,0

90,0

90,0