Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekts sagatavots ar mērķi pilnveidot valsts un pašvaldību budžetu plānošanas, sagatavošanas un izpildes uzskaites procesus, tos racionalizējot, efektivizējot, mazinot administratīvo slogu un tādējādi novirzot vairāk cilvēkresursus analītiskajam darbam. Likumprojekts satur gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesu un gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildes procesu regulējošās normas, kuru spēkā stāšanās nepieciešama un plānota jaunajā budžeta ciklā līdz ar kārtējā budžeta gada uzsākšanos. Līdz ar to likumprojekts ir budžeta pavadošo likumprojektu paketes neatņemama sastāvdaļa un tiek virzīts kopā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” saskaņā ar minēto likumprojektu sagatavošanas grafiku. Likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošana nepieciešama, lai pilnveidotu regulējumu par budžeta elastības mehānismu budžeta vadības procesos un veicinātu efektīvāku budžeta līdzekļu izmantošanu ministrijās un citās centrālās valsts pārvaldes iestādēs saimnieciskā gada beigās. Budžeta elastības rīku pilnveidošana (attiecībā uz budžeta programmu “Apropriācijas rezerve”) tiks īstenota plānotā finansējuma ietvaros, ievērojot Fiskālās disciplīnas likumā noteiktos principus un nodrošinot vidēja termiņa budžeta izdevumu ilgtspēju. Likumprojekts arī paredz precizēt, kādus izdevumus uzskata par valsts budžeta izdevumiem investīcijām, precizēt valsts parāda definīciju. Veikti atbilstīgi precizējumi, lai nodrošinātu vienveidīgu informācijas uzskaiti ikgadējā budžeta paskaidrojumos un tie sniegtu labi uzskatāmu un viegli uztveramu informāciju sabiedrībai par budžetu kā valsts politikas realizācijas instrumentu. Noteikta rīcība gadījumos, ja, uzsākoties kārtējam saimnieciskajam gadam, pašvaldības gadskārtējais budžets vēl nav stājies spēkā. Mainīti gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un konsolidētā saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi, lai nodrošinātu Saeimu, Ministru kabinetu un sabiedrību ātrāk ar informāciju lēmumu pieņemšanai (pie nākošā gada valsts budžeta likuma projekta izstrādes ir jau pieejami auditēti iepriekšējā saimnieciskā gada dati).
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē paredzēts iesniegt budžetu pavadošo likumprojektu paketē saskaņā ar budžeta sagatavošanas grafiku.
Dokumenti Likumprojekts Anot;acija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 20.08.2020.
Cita informācija Likumprojektu ir plānots skaņot ar nozaru ministrijām, citām centrālām valsts iestādēm un Latvijas Pašvaldību savienību.
Atbildīgā amatpersona Žanete Zvaigzne, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja vietniece.