Politikas mērķis: nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā. / Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Zemes apraidē iekļauto televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem visā valsts teritorijā (% no iedzīvotāju kopskaita)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018.–2022.gadam

99,6

99,8

Vismaz vienas LR sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotas programmas pieejamība radio zemes apraidē (% no teritorijas)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018.–2022.gadam

99,2

99,8

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

26328 881

24640 977

30679 493

30649 213

30648 213

18

18

21

21

21

01.00.00 Nozares vadība

691 730

721 490

847 778

847 778

847 778

18

18

21

21

21

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

8358 290

8105 290

9798 101

9839 095

9838 095

03.00.00 Televīzija

14902 307

14139 982

17180 211

17533 937

17533 937

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

1659 197

1674 215

1053 403

628 403

628 403

05.00.00 Galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšana

-

-

1800000

1800000

1800000

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

717 357

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana (skaits)

14

12

9

9

9

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

2

5

5

5

5

Monitoringa nodaļas analizētās raidstundas (skaits)

14 483

14 000

6 500

8 000

8 000

Monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārbaudes, audio un audiovizuālā satura pārbaudes (skaits)

51021

110

110

110

110

Monitoringa nodaļas veiktās pārbaudes interneta un sociālo mediju vidē (skaits)

-

-

15

30

45

Radioprogrammu raidapjoms (stundu skaits)

43 952

43 928

44 048

43 928

43 928

Televīzijas programmu raidapjoms (stundu skaits)

16 314

16 000

17 568

17 520

17 520

Piezīmes.

12018.gadā norādīts nevis pārbaužu, bet analizēto sižetu skaits