Politikas mērķis:
nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā. /
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2022)

Televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem  visā  valsts  teritorijā  (%  no  iedzīvotāju kopskaita)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018.‑2022. gadam

99,8

99,8

Vismaz vienas LR sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotas programmas pieejamība radio zemes apraidē (% no teritorijas)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018.‑2022. gadam

99,2

99,8

Valdības rīcības plāns

165.1., 166.3., 167.2., 169.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

25 656 286

30 679 493

39 874 332

39 577 344

38 851 694

18

21

21

21

21

01.00.00  Nozares vadība

709 997

847 778

932 498

932 498

932 498

18

21

21

21

21

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

8 244 100

9 798 101

12 055 951

12 042 270

11 986 620

03.00.00 Televīzija

14 510 658

17 180 211

23 707 480

23 674 173

23 079 173

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

1 670 050

1 053 403

1 378 403

1 128 403

1 053 403

05.00.00 Galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšana

-

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

521 481

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana (skaits)

14

9

9

9

9

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

6

5

5

5

5

Monitoringa nodaļas analizētās raidstundas (skaits)

14 973

6 500

-

-

-

Monitoringa departamenta analizētās raidstundas (skaits)

-

-

14 000

14 000

14 000

Monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārbaudes, audio un audiovizuālā satura pārbaudes (skaits)

77

110

-

-

-

Monitoringa departamenta veiktās kabeļoperatoru pārbaudes, audio un audiovizuālā satura pārbaudes (skaits)

-

-

110

110

150

Monitoringa nodaļas veiktās pārbaudes interneta un sociālo mediju vidē (skaits)

2

15

-

-

-

Monitoringa departamenta veiktās pārbaudes interneta un sociālo mediju vidē (skaits)

-

-

30

45

70

Radioprogrammu raidapjoms stundās (skaits)

44 029

44 048

44 083

44 083

44 083

Televīzijas programmu raidapjoms stundās (skaits)

16 362

17 568

17 520

17 520

17 520