Politikas mērķis:
Efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2018)

Plānotā vērtība

(2021)

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020

0,9

1,05

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020

7,4

7,5

Valdības rīcības plāns

35., 40.4, 236., 241., 244.7.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk

9 570 972

11 582 441

6 945 509

6 306 715

6 305 511

123,5

138,5

129,5

126

126

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

6 011 579

6 691 173

6 540 248

6 305 511

6 305 511

115

130

126

126

126

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

592 807

4 532 394

-

-

-

4

4

-

-

 

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

201 570

232 280

258 150

-

-

3,5

3,5

3,5

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

47 353

63 573

45 955

-

-

1

1

-

 

 

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

43 083

63 021

63 021

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

-

38 135

1 204

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 674 580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 589

2 500

2 500

2 500

2 500

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

5

4

4

4

4

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes  (skaits)

4

3

2

2

2

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldē strādājošās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

854

400

350

-

-

Kvalitātes rādītāji

Pozitīvs sabiedrības novērtējums par publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos (%)3

44

 

46,4

 

48,4

50,4

51,4

Valsts pārvaldē nodarbināto iesaistīšanās indekss (%)4

71

72

72

72

72

Piezīmes.
1 Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.
2 Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 (vissliktākais vērtējums) līdz 10 (vislabākais vērtējums).
3 Ikgadējā VK veiktā Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma dati par sabiedrības apmierinātību ar valsts pārvaldes pēdējo trīs gadu laikā paveikto, vienkāršojot un uzlabojot pakalpojumu sniegšanu (%).
4 Iesaistīšanās indekss tiek noteikts pēc Gallup 12 aptaujas jautājumu bloka respondentu vidējā vērtējuma 7 punktu Likerta skalā (augstāks nekā 4,50) pa 12 apgalvojumiem, aprēķinot % īpatsvaru no kopējā aptaujas respondentu skaita.