Politikas mērķis: veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām / Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.g.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Produktivitāte apstrādes rūpniecībā (pievienotā vērtība 2010.g.salīdzināmās cenās euro uz vienu nodarbināto)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [100]

23867

(2018)

25176

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars visu uzņēmumu skaitā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [180]

30,3

(2016)

40

Zinātniski pētnieciskā darba izmaksas (P&A) (% noIKP)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [101]

0,63

(2018)

1,5

Enerģijas patēriņš iekšzemes kopprodukta radīšanai (izteikts kg naftas ekvivalenta uz 1000 euro noIKP)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.– 2020.gadam

200,3

(2017)

176

Valdības rīcības plāns

34.1., 40.2.-3., 41.1., 42.1., 44.1., 56.5., 212.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

7518366

7331466

7101137

7068266

6125598

195

203

199

196

172

34.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

206739

230083

230083

230083

230083

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

761336

823689

732285

732422

-

18

27

26

23

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

92372

130027

15556

15556

-

1

3

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

66666

84500

84500

84500

-

1

1

1

1

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm

72579

110190

110190

110190

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6194480

5925874

5928523

5895515

5895515

175

172

172

172

172

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

124194

27103

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās konkurētspējas indeksā (vieta)

42

40

40

40

40

Latvijas pozīcija starptautiskajā DoingBusiness reitingā (vieta)

19

18

13

13

13