Politikas mērķis: veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Latvijas tautsaimniecībai vidēja termiņā būtu jāpanāk sabalansētu ekonomikas izaugsmi vismaz 5% gadā/Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, Ministru kabineta prioritārie rīcības virzieni tautsaimniecības attīstībai (apstiprināti ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275)/

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Produktivitāte apstrādes rūpniecībā (pievienotā vērtība 2010.g.salīdzināmās cenās euro uz vienu nodarināto)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [100]

20 754

(2016)

25 176

(2020)

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars visu uzņēmumu skaitā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [180]

25

(2015)

40

(2020)

Zinātniski pētnieciskā darba izmaksas (P&A) (% no IKP)*

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [101]

0,62

(2015)

1,5

(2020)

Enerģijas patēriņš iekšzemes kopprodukta radīšanai (izteikts kg naftas ekvivalenta uz 1 000 euro no IKP)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.– 2020.gadam

206

(2015)

176

(2020)

Valdības rīcības plāns

34.1., 52.2., 54.2.

* Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Izdevumi pētniecībai un attīstībai (P&A) (% no IKP)”

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 280 364

7 257 201

6 904 573

6 291 467

6 130 811

188

247

195

176

175

25.00.00 Uzņēmējdarbības un zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana uz

277 647

x

x

x

x

-

x

x

x

x

34.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

316 586

230 083

230 083

230 083

230 083

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai  (2014-2020)

1 480 904

1 174 055

507 372

-

-

-

58

18

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti  (2014-2020)

50 500

87 312

108 956

62 656

-

-

1

1

1

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai  (2014-2020)

41 535

38 696

59 095

-

-

-

1

1

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm

49 758

98 255

98 255

98 255

98 255

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5 063 434

5 628 800

5 900 812

5 900 473

5 802 473

188

187

175

175

175

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās konkurētspējas indeksā (vieta)

49

42

40

40

40

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā (vieta)

14

21

20

18

≥ 13