Politikas mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, sekmēt reģionu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, mazinot klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes un veicinot oglekļa mazietilpīgu attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ieviest labas pārvaldības principus valsts un pašvaldību darbā, nodrošināt publisko pakalpojumu visaptverošu pieejamību, t.sk. elektroniski, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā / VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

511,7

(2017)2

600

 

Stabilizētas kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (Mt CO2 ekvivalenta)

Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

11,325

(2017)3

12,2

 

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

66

(2018)4

60

 

Valdības rīcības plāns

4.2., 24.4., 25.2., 32.1-32.4., 39.1., 39.2., 42.2., 42.3., 61.1., 62.1-62.4., 63.1-63.5., 64.1-64.5., 65.1., 65.2., 97.2., 101.1., 101.2., 106.1-106.3., 223.1., 224.1., 225.1., 226.1., 226.2., 227.1., 228.1., 229.1., 229.2., 230.2., 230.3., 231.1., 232.1., 235.1., 240.1., 243.1-243.3., 244.3-244.6., 245.6., 245.7., 246.2-246.4.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

9 647 380

9 260 534

10 321 977

9 928 014

8 818 979

280

295

302

302

259

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7 644 108

7 842 308

8 607 379

8 685 566

8 818 979

246

261

259

259

259

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

435 403

89 366

287 262

-

-

1

1

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

70 736

97 700

97 700

97 700

-

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)

217 869

186 144

361 544

228 104

-

2

2

5

5

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

54 868

51 200

-

-

-

2

2

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)

1 224 396

993 816

968 092

916 644

-

29

29

38

38

-

Kvalitātes rādītāji

Vides politikas iedarbīguma rādītājs (Environmental Policy Stringency Index, OECD) nav mazāks par 25

-

2

2

2

2

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)(vieta)6

19

19

19

18

17

Piezīmes.

1 VARAM darbības stratēģija izstrādes stadijā

2 CSP, Eurostat

3 SEG inventarizācija (12.04.2019)

Eurostat

Rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 (nav iedarbīga politika) līdz 6 (augstākā iedarbība). Tiek rēķināts visām OECD dalībvalstīm, kā arī BRIICS valstīm. Indeksa vērtības novērtējums par Latviju pagaidām nav pieejams, ņemot vērā, ka Latvija OECD iestājās 2016.gada jūlijā.

6 DESI ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss - salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Mēra 28 valstīs