Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2014)

Plānotā vērtība

(2020)

Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

50

62

Iedzīvotāju īpatsvars, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

4

9

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

54

47

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

8649 408

10672 081

11173 422

11140 904

9204 615

29,6

30,2

33,0

33,0

26,0

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

734 693

734 228

1457 278

1457 278

1457 278

17,8

15,4

21,4

21,4

21,4

02.00.00 Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

499 073

777 000

1 200 000

1100 000

1400 000

0,5

1,5

-

-

-

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

328 628

389 687

389 687

389 687

34 149

1,7

1,5

1,5

1,5

-

04.00.00 Mediju projektu īstenošana

768 097

781 746

-

-

-

0,8

1,7

-

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

891 256

989 837

989 801

917 469

644 535

4,3

4,6

4,6

4,6

4,6

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

5426 762

6999 583

7136 656

7276 470

5668 653

4,5

5,5

5,5

5,5

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā un pēc uzraudzībā (skaits)

588

567

615

331

320

Iedzīvotāju skaits, kas apmeklējuši un nobalsojuši konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisei tīmekļvietnē

-

-

50 000

50 000

50 000

Jaunu dalībnieku skaits darba devēju iesaistošajā un motivējošajā programmā

-

-

5

10

10

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

574

200

200

200

200

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

376 704

716 100

603 060

620 740

450 280

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu (pakalpojumu saņēmēju skaits)

128

390

390

390

390