Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%) [327]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

50

(2014)

62

(2020)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (%) [328]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

4

(2014)

9

(2020)

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%) [329]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

54

(2014)

47

(2020)

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 675 000

9 310 911

10 672 081

9 650 372

9 317 854

31,3

30,7

30,2

30,0

30,0

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

734 058

734 231

734 228

734 228

734 228

19,8

20,1

15,4

18,4

18,4

02.00.00  Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

515 245

530 942

777 000

400 000

-

0,5

0,5

1,5

-

-

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

338 618

-

389 687

389 687

389 687

1,9

-

1,5

1,5

1,5

04.00.00 Mediju projektu īstenošana

156 504

-

781 746

-

-

-

-

1,7

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

4 378

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

448 605

1 186 461

989 837

989 801

917 469

4,2

4,6

4,6

4,6

4,6

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

5 395 299

6 859 277

6 999 583

7 136 656

7 276 470

4,6

5,5

5,5

5,5

5,5

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

82 023

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā un pēc uzraudzībā (skaits)

558

561

567

552

522

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

391

610

200

200

200

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

401 708

607 850

716 100

663 060

650 740

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu (pakalpojumu saņēmēju skaits)

316

390

390

390

390