Politikas mērķis: Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un

attīstības plānošanas dokumentu projektu

izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto

dokumentu projektu skaits)

 Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

94

100

Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība

par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

343

350

Valdības rīcības plāns

84.2., 84.3., 84.5., 85.1., 85.2., 85.3., 85.4., 90.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

9 751 476

6 493 394

14 052 101

12 729 558

6 685 677

147

146

145

145

145

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 436 284

3 716 071

3 774 617

3 674 608

3 674 608

129,5

129,5

129,5

129,5

129,5

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

319

63 035

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

224 977

51 938

-

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)

5 395 388

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

67 273

58 842

62 728

62 728

62 728

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

556 922

499 008

453 310

436 699

396 749

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)

-

2 065 848

9 756 692

8 555 523

2 551 592

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

44 046

10 997

-

-

-

2

1

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

9759

525

4754

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

5619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

10 889

27 130

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītājs

Iekšlietu ministrijas

Twitter profila sekotāju

skaits*

6570

7000

7000

7000

7000

*informācija pieejama: https://twitter.com/IeM_gov_lv