Politikas mērķisefektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Valstspārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2018)

Plānotā vērtība

(2020)

Publiskās pārvaldes efektivitāte (Vispasaules pārvaldības indikators, Pasaules Banka)¹

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020

0,9

0,9

Izpildvaras kapacitāte (Ilgtspējīgas attīstības indikators, Bertelsmana fonds)²

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020

7,4

7,4

Valdības rīcības plāns

35., 40.4, 236., 241., 244.7.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk

9184 059

8552 500

11582 441

6619 213

6252 731

132,5

135

138,5

134,5

130

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

5966 466

6024 610

6691 173

6283 731

6252 731

125

127

130

130

130

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

281 369

2024 170

4532 394

-

-

3

3

4

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

343 428

227 440

232 280

232 280

-

3,5

4

3,5

3,5

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

71 062

53 127

63 573

40 181

-

1

1

1

1

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

15 789

63 021

63 021

63 021

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2505 945

160 132

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 726

2 700

2 500

2 500

2 500

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

6

4

4

4

4

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

3

-

-

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes (skaits)

4

4

3

3

2

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldē strādājošās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

937

450

400

350

-

Kvalitātes rādītāji

Pozitīvs sabiedrības novērtējums par publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos (%)3

-

 

-

 

46,4

 

48,4

 

50,4

 

Valsts pārvaldē nodarbināto iesaistīšanās indekss (%)4

-

73

72

72

72

Piezīmes.

Indikators ir balstīts uz kompozītiem starptautisku institūciju un nevalstisko organizāciju veiktiem sabiedrības uztveres pētījumiem un ekspertu viedokļiem, Latvijas gadījumā vērtējot 9 resursus, skalā no -2,5 līdz +2,5.

2 Indekss ir balstīts uz Bertelsmana fonda un Latvijas ekspertu vērtējumu skalā no 1 (vissliktākais vērtējums) līdz 10 (vislabākais vērtējums).

3Ikgadējā VK veiktajā Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumā piekrīt vai drīzāk piekrīt apgalvojumam: “Valsts pārvalde pēdējo trīs gadu laikā ir vienkāršojusi pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas procedūras iedzīvotājiem (%)”.

4Iesaistīšanās indekss tiek noteikts pēc Gallup 12 aptaujas jautājumu bloka respondentu vidējā vērtējuma 7 punktu Likerta skalā (augstāks nekā 4,50) pa 12 apgalvojumiem, aprēķinot % īpatsvaru no kopējā aptaujas respondentu skaita.