Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus /  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.‑2020.gadam starpposma izvērtējums

23

37

Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.‑2020.gadam starpposma izvērtējums

2

 

4
 

Valdības rīcības plāns

20.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

308 365 148

270 976 056

306 321 896

238 911 146

247 589 079

-

-

-

-

-

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

48 686 999

48 686 999

50 101 934

50 101 934

53 019 198

-

-

-

-

-

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

145 827 232

159 219 965

171 971 088

172 089 088

180 915 881

-

-

-

-

-

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana

0

0

11 042 000

10 924 000

10 849 000

-

-

-

-

-

61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)

1 629 731

0

0

0

0

-

-

-

-

-

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014-2020)

55 258 000

26 340 938

22 718 867

0

0

-

-

-

-

-

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF) finansējumu (2007-2013)

2 338 079

0

0

0

0

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007-2013)

398 676

0

0

0

0

-

-

-

-

-

62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014‑2020)

54 180 451

35 504 938

50 427 112

5 796 124

2 805 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014‑2020)

45 980

1 223 216

60 895

0

0

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)

30 168

30 183

30 168

30 168

30 168

Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)

8 174

7967

8 174

8 174

8 174

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)

502

298

295

197

409

Kvalitātes rādītāji

Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

64,7

67 

70,8

69,8

72

Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

51,9

53 

48,6

48,4

47,3