Politikas mērķis: nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus /  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

8

41

Valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī samazinājums, salīdzinot ar 2012.gadu (%)

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

-

 

2
 

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

365 230 532

226 323 840

270 976 056

209 057 944

207 906 964

-

-

-

-

-

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

45 129 819

48 686 999

48 686 999

48 686 999

48 686 999

-

-

-

-

-

23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

142 351 423

145 894 277

159 219 965

159 219 965

159 219 965

-

-

-

-

-

61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)

25 999 410

2 353 257

-

-

-

-

-

-

-

-

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS  “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2007-2013)

15 636 728

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014-2020)

78 800 087

24 809 382

26 340 938

-

-

-

-

-

-

-

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF) finansējumu (2007-2013)

17 415 935

4 247 434

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti (2007‑2013)

6 933 540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007-2013)

7 035 477

332 491

-

-

-

-

-

-

-

-

62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014‑2020)

24 300 882

-

35 504 938

1 090 085

-

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa " Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējums (2007-2013)

1 593 684

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2007‑2013)

33 547

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014‑2020)

-

-

1 223 216

60 895

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto pašvaldību ceļu/ielu garums (km)

30 439/

8 039

30 183/        

7 967

30 183/           7 967

30 183/         7 967

30 183/         7 967

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)

392,6

286

298

233

225

Kvalitātes rādītāji

Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

57

65

67 

69 

71 

Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

51

53 

53 

52 

51