Politikas mērķis:
integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savienojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica) un nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti. Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē
/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2023)

Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī, salīdzinot ar 2012. gadu (%)1

-

-

75

Valdības rīcības plāns

89

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

306 483 158

280 703 696

215 079 137

267 395 794

266 848 219

-

-

-

-

-

06.00.00 Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana

358 107

348 165

335 030

317 685

317 685

-

-

-

-

-

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

50 859 681

53 776 945

53 776 945

53 776 945

53 776 945

-

-

-

-

-

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

172 942 651

189 802 124

145 370 376

199 581 808

199 034 233

-

-

-

-

 

23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana

12 513 000

11 691 000

13 646 356

13 719 356

13 719 356

-

-

-

-

-

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020)

25 547 431

 

5 200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

62.11.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014–2020)

37 657 934

17 300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

62.12.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) infrastruktūras projekti (2014–2020)

203 045

1 956 757

1 950 430

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” VAS “Latvijas valsts ceļi” realizētie projekti

3 411 988

564 828

-

-

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu

2 262 773

63 877

-

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti

726 548

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēto pašvaldību ceļu garums (km)

30 147

30 147

29 975

29 975

29 975

Uzturēto pašvaldību ielu garums (km)

8 306

8 306

8 271

8 271

8 271

Valsts autoceļu seguma atjaunošana uz autoceļiem, kas pārbūvēti par ES finansējumu Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)

-

16

91

133

120

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos un pārbūve Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros (km)

217

350

204

184

187

Kvalitātes rādītāji

Valsts galveno autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

79,6

72,3

85,2

87,3

88,1

Valsts reģionālo autoceļu vizuālais novērtējums - vismaz apmierinošā stāvoklī (%)

59,7

58,6

71,9

76,9

76,5

Piezīmes.
1Mērķis un rādītājs norādīts Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam projektā, kas vēl nav apstiprināts.