Politikas mērķis: mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū / Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

77

100

Bijušie ieslodzītie, kas iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas (skaits)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

115

 

302

 

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (vietu skaits / % no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

502/8,52

1560/26,65

Valdības rīcības plāns

175.2., 175.4., 187.1., 187.2.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

65047365

72350527

72142 124

74079139

119308733

3126

3120

2920

2918

2918

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

55200891

61620396

59525767

58732378

57013427

2724

2717

2514

2514

2514

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

-

-

-

-

45000000

-

-

-

-

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

8328878

8317979

9295331

9295331

9295331

400

401

404

404

404

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1388

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

63643

1053087

549270

-

-

2

2

2

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

1418684

1325106

1317411

1364012

1309643

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

22728

9654

-

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

23180

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

-

1454345

4687418

6690332

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

-

 

1125

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

11153

-

-

-

-

-

- - - -

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

40,96

46,95

43,16

42,56

42,39

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² dzīvojamās platības, no kopējo ieslodzīto skaita

96

95,0

96,0

96,0

96,5

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas

518

600

650

700

700

Probācijas klientu skaits, kuriem nodro­šināta uzraudzība1

5353

5800

6700

6700

6700

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde

8887

8 400

8 400

8 400

8400

Apritē esošie Valsts probācijas dienesta klienti (skaits)2

18182

18315

17 795

17945

17945

Piezīmes.

1 No 2020.gada skaitliskajā vērtībā tiek iekļauts arī probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde.

2 Probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienests turpina darbu no iepriekšējiem gadiem un probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienesta uzsāk darbu pārskata gadā.