Politikas mērķis: mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū /Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

70%

(2015)

82%

(2017)

Bijušie ieslodzītie iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

275

(2014)

300

(2017)

Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (vietu skaits / % no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita)

Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015.‑2020.gadam

160/2,73 (2015)

360/6,15 (2017)

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

63 152 074

64 901 521

72 350 527

71 652 339

65 131 125

3 147

3 151

3 120

2 919

2 917

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

54 172 215

54 907 399

61 620 396

56 377 509

55 449 134

2 767

2 750

2 717

2 516

 2 516

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

17 102

-

-

5 090 170

-

-

-

-

-

-

04.03.00 Probācijas īstenošana

7 219 944

8 379 699

8 317 979

8 317 979

8 317 979

380

401

401

401

401

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

6 014

-

1 053 087

549 270

-

-

-

2

2

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

634 732

1 565 790

1 325 106

1 317 411

1 364 012

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)

30 730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

28 998

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

11 472

47 433

9 654

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00   Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

23 180

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

1 020 673

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

-

1 200

1 125

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

10 194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

36,39

37,66

46,95

42,80

42,20

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas

805

550

600

650

700

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta uzraudzība (tai skaitā elektroniskā uzraudzība un papildsods – probācijas uzraudzība) (skaits)

6 898

7 310

7 420

7 730

8 050

Apritē esošie Valsts probācijas dienesta klienti (skaits)2

10 1623

18 705

18 315

18 625

18 995

2 probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienests turpina darbu no iepriekšējiem gadiem un probācijas klienti, ar kuriem Valsts probācijas dienesta uzsāk darbu pārskata gadā

2017.g. skaitliskajā vērtībā netiek iekļauts probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde